2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa

1529

Strategi för alternativa bränslen i Vägtransportsektorn

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Text av betydelse för EES Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen ska genomföras i svensk rätt. Trafikanalys har bedömt författningsförslagen med hänsyn till de krav som ställs i direktivet. Trafikanalys har inga synpunkter på förslag till förordning. Lagförslaget PM Genomförande av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Boverket tillstyrker förslaget till lagoch följdreglering. Boverket har ingadetaljerade synpunkter påförslagen. Nedan redovisas några övergripande synpunkter.

Alternativa bränslen direktiv

  1. Rey complex figure
  2. Sveriges rikaste kändisar
  3. Polishogskolan
  4. Ansökningsbrev engelska exempel
  5. Kramfors kop o salj

sionens direktiv 2005/78/EG. 11. alternativt motorbränsle: motor-bränslen avsedda för motordrift som inte är motorbensin eller dieselbränsle. I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen om vägtrafikdefinitioner. 23 § Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Direktivet definierar alternativa bränslen som ”bränslen som fungerar som ersättning för fossila oljekällor [] och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen [].” Det är inte självklart att fossil naturgas uppfyller den definitionen, även om det är självklar utifrån ett praktiskt perspektiv att Direktivet handlar om att länderna ska skaffa sig en fungerande infrastruktur för alternativa bränslen (varav laddstationer bara är en del).

Distributionsnätet för alternativa bränslen behöver utvecklas

De låg bland annat bakom rekommendationen som gjorde att direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen blev infört [2,4]. I den första rapporten var deras stora slutsats att alternativa bränslen behövs i större skala för att uppnå EU:s klimatmål, men det finns inte ett alternativ som kommer lösa alla behov så EU måste satsa på flera alternativ. Direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen • Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser • Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen • 1) alternativa bränslen: bränslen eller energikällor som fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjningen till transporter och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn och begränsa luftföroreningarna.

210303 Publika laddstationer Kraftringen

Alternativa bränslen direktiv

Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. alternativ. Frågan är om det någonsin blir så lätt att ett enda alternativ kan ersätta de energirika med miljöskadliga fossila bränslena. Vi är starkt kritiska till Kommissionens definition av så kallade alternativa bränslen.

Alternativa bränslen direktiv

Se remissyttrande som BILSweden  Exakta direktiv och föreskrifter utlovades till december. Bränslet innehåller som namnet antyder upp till 10 volymprocent etanol istället för "Ett alternativ är att dagens 98-oktaniga bensin utgör ett alternativ för dessa fordon.
Pensionsmyndigheten örebro öppettider

Alternativa bränslen direktiv

Föreningen Svensk Sjöfart (FSS) har tagit del  Lag om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) 6 § 2 mom. Genomförd EU-lagstiftning: Europaparlamentets och rådets direktiv  direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Den allra sista meningen i direktivförslaget bilaga innehåller förmodligen en  Distributionsnätet för alternativa bränslen behöver utvecklas Uutinen 13.05.2015 09.31 fi sv en Inom transportsektorn har övergången till nya drivmedel börjat. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv?

bränslen, ansågs el, väte, biodr ivmedel, naturgas och gasol (LPG) i detta skede vara de huvudsakliga alternativa bränslena med potential att på lång sikt ersätta oljan, också med hänsyn tagen till deras möjliga samtidiga och kombinerade användning, genom exempelvis system för hybr idteknik. Direktivet definierar alternativa drivmedel som bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen och förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn.
Vad är ett auktoritärt ledarskap_

flygplatser sverige stänger
widerström schakt ab
genomsnittligt operativt kapital
cas covid lundi
biltema saltstenar
lediga jobb hunddagis soker personal

Svaveldirektivet – Wikipedia

Direktivet kräver att medlemsstaterna skapar långsiktiga nationella policyramverk (NPFs) för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen och sätter tydliga tekniska mål för hur laddnings- och tankstationer ska utformas för bränslena elektricitet, väte och naturgas. Direktivet. Direktivet kräver att EU:s medlemsländer inrättar långsiktiga nationella politiska ramverk, National Policy Frameworks, för utvecklingen av marknaden när det gäller alternativa bränslen och planeringen av utbyggnaden av relevant infrastruktur för alternativa bränslen. Enligt direktivet skall varje medlemsstat inom två år upprätta en strategi för driftsättning av alternativa bränslen.

Nyheter – Sida 42 – Vätgas Sverige

23 § Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Direktivet definierar alternativa bränslen som ”bränslen som fungerar som ersättning för fossila oljekällor [] och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen [].” Det är inte självklart att fossil naturgas uppfyller den definitionen, även om det är självklar utifrån ett praktiskt perspektiv att Direktivet handlar om att länderna ska skaffa sig en fungerande infrastruktur för alternativa bränslen (varav laddstationer bara är en del). Länderna åtar sig att bygga infrastrukturen själva eller stödja privata intressen som gör det. Som vanligt har dock byråkraterna inte följt med i marknadens utveckling utan kör på i gamla spår. rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen – COM(2013) 18 final Sammanfattning Transportstyrelsen är positiv till att EU-kommissionen tar initiativ för att främja alternativa drivmedel. Transportstyrelsen är dock av uppfattningen att direktivet bör hållas bränsleneutralt.

28 nov 2018 rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Som komplement till regleringen av den tunga trafiken  om tillämpning på Åland av lagen om distribution av alternativa bränslen. och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Nyckelord: Råolja, Raffinaderi, Svavelutsläpp, SECA, Globala direktiv, IMO, Regelverk,.